N318; Verkeersbesluit maatregelen traject 137 Varsseveld - Aalten zaaknummer 2023-014840, 27 november 2023

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: N318; Verkeersbesluit maatregelen traject 137 Varsseveld - Aalten zaaknummer 2023-014840, 27 november 2023.

Meer informatie over deze bekendmaking:

AanleidingDe provinciale weg N318 tussen Varsseveld en Aalten is toe aan groot onderhoud. Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In aanloop naar het groot onderhoud is onderzocht welke maatregelen er nodig zijn voor verbetering van de verkeersveiligheid. Hierbij zijn ook burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten betrokken, en gezamenlijk is tot een aantal maatregelen besloten:• De bovenste laag van het asfalt van de N318 wordt vernieuwd en er worden nieuwe markeringen op de weg aangebracht. Ook wordt onderhoud uitgevoerd aan de verlichting en enkele bewegwijzeringsborden vervangen.• Op een aantal zijwegen van de N318 worden de beschermingsblokken vervangen door grasbetonstenen. Hierdoor kan vooral landbouwverkeer beter de N318 op rijden. • Het fietspad ter hoogte van atletiekvereniging AVA wordt verbreed en omgebouwd tot een parallelweg. De nu toegestane snelheid op de parallelweg is 80 kilometer per uur, wat gezien de vele voetgangers en fietsers niet passend is. De snelheid op de nieuwe parallelweg wordt maximaal 30 kilometer per uur. Ook wordt een infiltratieriool aangelegd zodat regenwater beter kan wegstromen. • 3 zijwegen van de N318 worden vanaf de provinciale weg afgesloten. Het gaat om de Weversborgdijk, Barnekampsdijk en de Heuvelweg (westelijk gelegen aansluiting). Langzaam verkeer als voetgangers, ruiters en (brom)fietsers kan wel van deze routes gebruik blijven maken.Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van deze maatregelen tijdens de inloopavond op 13 oktober 2022 in het Kulturhus te Lintelo en de reactienota die daarna is verspreid. Een aantal van de te nemen maatregelen zijn verkeersbesluitplichtig. Als wegbeheerder van de N318 nemen Gedeputeerde Staten voor deze maatregelen op dit traject dit verkeersbesluit. In 2024 of 2025 worden naar verwachting nog 4 verplichte landbouwpasseerhavens aangelegd en zal een inhaalverbod worden ingesteld. Voor deze maatregel zal een nieuw verkeersbesluit worden gepubliceerd. BeleidskadersWettelijke grondslagDit besluit wordt genomen conform:• artikel 2, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;• artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;• artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;• afdeling 6.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht; • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.OmgevingsvisieDit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het waarborgen – en waar nodig verbeteren - van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden welke in provinciaal beheer zijn. In de omgevingsvisie is vastgelegd dat eerst bestaande knelpunten worden verholpen voordat de keuze gemaakt kan worden nieuwe infrastructuur aan te leggen.Procedure totstandkomingIn de verkenning richting het groot onderhoud hebben Gedeputeerde Staten samen met burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten overleg gevoerd over maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Gezamenlijk zijn zij tot de nu uit te voeren maatregelen gekomen. Voor de maatregelen waarvoor een verkeersbesluit is vereist nemen Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders elk een verkeersbesluit voor de maatregelen die gelden voor de wegen die in haar beheer zijn. De verkeersbesluiten zijn ook voorgelegd aan een door de Korpschef van de Politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost-Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland.Verkeersbesluitplichtige maatregelen, belangenafweging3 zijwegen van de N318 worden voor verkeer vanaf de provinciale weg afgesloten. Langzaam verkeer als voetgangers, ruiters en (brom)fietsers kan door de aanleg van een gedeelte (brom)fietspad wel vanaf de N318 de zijwegen ingaan. Het gaat om de Weversborgdijk, Barnekampsdijk en de Heuvelweg (westelijk gelegen aansluiting). Het afslaan naar deze zijwegen levert verkeersgevaarlijke situaties op. Voor voetgangers, ruiters en (brom)fietsers blijft het wel mogelijk vanaf het (brom)fietspad af te slaan naar de zijwegen, ook kunnen zij de hoofdrijbaan van de N318 oversteken. De situatie is dan vrijwel gelijk als bij de rotonde met de Gendringseweg, waar destijds de zijweg Slatdijk ook op de voornoemde manier is afgesloten. De 3 af te sluiten zijwegen zijn zowel qua functie als gebruik ondergeschikt, ook ten opzichte van andere zijwegen aan de N318. Mede omdat ze onverhard zijn worden ze vrijwel uitsluitend gebruikt door aanwonenden; verderop gelegen bestemmingen worden meestal bereikt via andere zijwegen van de N318 die wel verhard zijn, zoals de Pasdijk en de Beunkdijk.Het fietspad ter hoogte van atletiekvereniging AVA wordt verbreed en omgebouwd tot een parallelweg. In de huidige situatie is het voor weggebruikers bij drukte soms lastig afslaan bij de AVA, terwijl er bij de kruising met de Bredevoortsestraatweg/Bijnenweg beter afgeslagen kan worden, verkeer uit de richting van Bredevoort kan indien nodig tussen de midden-eilanden wachten om af te slaan, wat veiliger is dan op de hoofdrijbaan bij de huidige aansluiting van de AVA. De bestaande parallelweg wordt daarom verlengd tot het sportcomplex, dit is nu nog een (brom)fietspad. In de toekomstige situatie kunnen dan ook auto’s via de parallelweg het sportcomplex bereiken. De snelheid van de parallelweg is nu ingesteld op maximaal 80 kilometer per uur, wat niet passend is gezien het vele langzame verkeer zoals voetgangers en fietsers. De nieuwe maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur. BesluitGedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N318 tussen Varsseveld (kilometer 0,000) en Aalten (kilometer 10,300) het volgende verkeersbesluit:Afsluiten zijwegen:I. door het plaatsen van de borden model G12a conform bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB505, een in 2 richtingen te berijden verplicht fiets/bromfietspad in te stellen, bij: 4,950- kilometer 4,520 (Weversborgdijk);- kilometer 5,240 (Barnekampsdijk);- kilometer 6,510 (Heuvelweg, de westelijke aansluiting)Ombouwen (brom)fietspad tot parallelweg bij sportcomplex: II. door het verwijderen van borden G12a en G12b conform bijlage 1 van het RVV 1990, het verplicht (brom)fietspad aan de zuidzijde van de N318 op te heffen, tussen kilometer 10,010 en 10,150; III. door het plaatsen van de borden model A1-30 en conform bijlage I van het RVV 1990, een maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen, op de parallelweg tussen kilometer 9,910 en 10,150.Ter inzageDe tekst van het verkeersbesluit is vanaf 29 november 2023 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> Bereikbaar Gelderland -> wegwerkzaamheden -> N318 Varsseveld - Aalten). De tekst van het verkeersbesluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl -> Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 29 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Aalten. Instellen bezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en brief dient duidelijk “bezwaarschrift verkeersbesluit N318 Varsseveld - Aalten” te worden vermeld. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:- de naam en het adres van de indiener;- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;- een kopie of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;- de gronden van het bezwaar.Diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,Richard van WilpePlv. teammanager Asset Gebruik Wegen

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 30-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. prb-2023-14025

Gerelateerde berichten